Безперервний професійний розвиток

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛІКАРІВ (далі БПР) - безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери охорони здоров’я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я;

БПР фахівців здійснюється шляхом:

  • навчання на циклах тематичного удосконалення (далі ТУ).
  • професійного стажування
  • навчання на заходах БПР, внесених до електронної системи МОЗ України і за які нараховуються бали БПР
  • майстер-клас - представлення і демонстрація певних методик, технологій діагностики та лікування з метою підвищення професійного рівня та обміну передовим досвідом учасників заходу, розширення їх світогляду та залучення до новітніх галузей знань;
  • симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками - набуття кожним учасником заходу певної клінічної та/або практичної навички та/або компетенції (вміння застосовувати в індивідуальній лікарській практиці процедуру, маніпуляцію, техніку тощо) в умовах штучно створеного, наближеного до реальності професійного середовища для забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і працівників сфери охорони здоров’я. Під час проходження такого заходу безпосереднє відпрацювання практичних навичок або симуляційне відпрацювання передбачає навчальне навантаження на одного викладача не більше чотирьох - шести учасників;
  • тренінг - опанування учасниками заходу нових професійних знань та навичок як з окремих розділів спеціальності, так і з актуальних питань організації медичної допомоги за відповідними напрямами у групі до 20 осіб. Тривалість тренінгу становить один день і більше;
  • семінар - набуття учасниками нових знань з окремих розділів спеціальності та з актуальних питань організації медичної допомоги за відповідними напрямами з можливістю обговорити отриману інформацію під час навчання у малих групах. Зміст навчання присвячений висвітленню актуальних питань на теоретичному рівні і не стосується питань формування навичок;
  • фахова (тематична) школа - навчання з актуальних питань відповідної спеціальності, що поєднує заняття у великих групах для опанування теоретичної частини під час проведення лекцій та заняття у малих групах (не більше 10-12 учасників на одного викладача) для проведення семінарів/практичних занять тривалістю один день і більше;
  • наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, з’їзд, симпозіум) - форма організації наукової діяльності у вигляді зборів/наради медичних та наукових працівників щонайменше на обласному рівні з метою представлення результатів дослідницької роботи, результатів аналізу існуючих медичних практик, узагальнення і поширення кращого досвіду, створення теоретичних і методичних умов для його впровадження.

Безперервний професійний розвиток шляхом здобуття неформальної освіти також може здійснюватися за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.

 

01 січня 2022 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#Text) (далі – Положення про Систему БПР).

Відповідно до вимог вказаної Постанови, внесено зміни до організації і проведення заходів БПР, а також до нарахування балів за участь у заходах БПР.

Нова Система БПР зобов’язує усіх провайдерів заходів, за які нараховують бали БПР, отримати реєстраційний номер та вносити до реєстру інформацію про заходи БПР (науково-практичні конференції, фахові школи, майстер-класи, симуляційні тренінги тощо), які планує проводити провайдер. Строки реєстрації - не пізніше як за 20 робочих днів до початку заходу.

Система БПР призначена для збереження інформації про провайдерів, заходів БПР, обліку балів БПР.

Володілець Системи БПР та внесених до неї відомостей є МОЗ України

Адміністратор Системи БПР – ДО «Центр тестування».

Контакти
Приймальна комісія

+38 093 767 09 44
ННІ "ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1-б