Порядок зарахування до інтернатури

Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників медичних закладів вищої освіти ІV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста певного фаху.

Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов'язковим.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом.

Підготовка в інтернатурі Міжнародного європейського університету здійснюється за спеціальностями.

Підготовка лікарів-інтернів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальних планів, затверджених Вченою радою закладу вищої освіти.

Примірні програми підготовки в інтернатурі розробляються групами експертів за спеціальностями та затверджуються МОЗ України.

За період підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни повинні оволодіти відповідними компетенціями, знаннями та навичками, які визначені індивідуальним навчальним планом та програмою підготовки в інтернатурі.

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної.

Освітня частина інтернатури проводиться на кафедрах, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів. Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік навчання. Керівництво та контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснюють призначені наказом ректора керівники.

Практична частина інтернатури проводиться на клінічних базах стажування– закладах охорони здоров'я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління інших міністерств, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності. Тривалість практичної частини інтернатури складає вісім місяців за один рік навчання.

Керівник бази стажування, на якій лікар-інтерн проходить практичну частину, видає наказ про прийняття інтерна на проходження практичної частини без працевлаштування.

Навчання здійснюється згідно з графіками проходження освітньої та практичної частини інтернатури.

Заходи з оцінювання проходження інтернатури складаються з проміжного та підсумкового контролю.

За результатами проходження освітньої частини інтернатури проводиться проміжний контроль за виконанням програми інтернатури

По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», допускаються лікарі-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3.

Виконання програми та навчального плану засвідчується заліковими відомостями, які подаються кафедрами Міжнародного Європейського Університету, що здійснює підготовку лікарів-інтернів, до відділу інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.

Лікарі-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» (детальніше).

 

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-     копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-     копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-     копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-     копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-   документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-   копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-   копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-   копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-   договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-   документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-   копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-   копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-   копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатур.

      письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатур.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-   додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

  • копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-   оригінал та копію паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-   поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

Документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані (протягом 0,5 року) відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту іноземних громадян, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні (нострифікацію) відповідно до законодавства.

Іноземний громадянин, який вступає до інтернатури, подає документи на процедуру визнання до початку навчання або протягом першого місяця навчання.

За результатами процедури визнання документів про освіту Інститут приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання або щодо відрахування іноземного громадянина.

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом ректора не пізніше 01 серпня поточного року за умови надання усіх необхідних документів та копії квитанції про оплату освітніх послуг.

Лікарі-інтерни зобов’язані з’явитися на базу стажування не пізніше 01 серпня поточного року.

Контакти
Приймальна комісія

+38 093 767 09 44
ННІ "ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1-б